Algemene voorwaarden


                        

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en de cliënt waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

In de salon worden behandeling uitsluitend uitgevoerd bij cliënten vanaf 18 jaar of met toestemming van de ouders.

4. Betaling
Beauty & Brows Wijster vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met de behandelaar is betaling via overboeking ook mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty & Brows Wijster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Beauty & Brows Wijster neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Wij behandelen de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Beauty & Brows Wijster zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Bij schriftelijke toestemming van de cliënt worden de afbeeldingen gebruikt op de website of op social media.

6. Geheimhouding
Beauty & Brows Wijster is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid
Beauty & Brows Wijster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beauty & Brows Wijster is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de behandelaar geadviseerde producten heeft gebruikt.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Terugbetalingen vinden NOOIT EN TE NIMMER plaats, omdat het gedane werk de nodige tijd en materialen heeft gekost.

Wanneer een nabehandeling vervalt wegen redenen cliënt, vervalt de 'gratis' nabehandeling en kan er gekozen worden voor de optie: extra nabehandeling binnen 10 weken a €75,-.

 

9. Beschadiging & diefstal
Beauty & Brows Wijster heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten opzettelijk beschadigt. Beauty & Brows Wijster meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk per post gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Brows Wijster.
Beauty & Brows Wijster zou de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Brows Wijster de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de beautysalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Cliënt kan niet meer dan €100,- schadevergoeding ontvangen.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Brows Wijster het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Beauty & Brows Wijster en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.